ALGEMENE VOORWAARDEN GOYAERTSDEBOER ADVOCATEN

gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van GoyaertsDeBoer advocaten (hierna: "GdB") en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen GdB en haar opdrachtgever (hierna: "de wederpartij") gesloten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden.

2.De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met GdB is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten in te stemmen.

3.Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door GdB jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

4. GdB voert de opdracht (inspanningsverbintenis) naar beste vermogen uit, zoals van haar als redelijk handelend advocaat mag worden verwacht en overeenkomstig haar beroepsregels. De dienstverlening van GdB aan haar opdrachtgever is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7: 404 BW en 7: 407 BW worden door GdB uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De wederpartij is verplicht aan GdB alle voor de opdracht relevante informatie, bescheiden ed. aan GdB te verstrekken. Zij staat in voor de juistheid van deze informatie.

6. GdB is gerechtigd indien zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. GdB is niet aansprakelijk voor eventuele door deze derden gemaakte fouten.

7. GdB heeft te allen tijde het recht de opdracht schriftelijk te beëindigen.

8. De vergoeding van GdB voor verrichte werkzaamheden bestaat uit een met de opdrachtgever overeengekomen bedrag of een bedrag voor aan deze werkzaamheden bestede uren. De vergoeding is exclusief de (eventueel) verschuldigde omzetbelasting, verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten ed.) alsmede eventuele andere kosten van derden. De vergoeding wordt in de regel maandelijks in de vorm van een declaratie aan de wederpartij inrekening gebracht.

9. De wederpartij is verplicht de declaratie van GdB binnen 14 dagen na factuurdatum aan GdB te betalen. In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij is deze in verzuim en verplicht over het bedrag van de declaratie de wettelijke rente te betalen. Alle kosten voor het incasseren van dit bedrag, gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zijn voor rekening van de wederpartij.

10. GdB heeft het recht ter zake de door haar te verrichten werkzaamheden een voorschotnota te zenden, welke de wederpartij verplicht is te betalen alvorens GdB met de werkzaamheden begint.

11. Indien rechtens komt vast te staan dat GdB aansprakelijk is voor fouten ter zake de door de wederpartij aan haar verstrekte opdracht is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van GdB ter zake aan haar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van GdB. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van GdB beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties ter zake de opdracht aan de wederpartij in de periode van maximaal een jaar. GdB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

12. GdB betracht ter zake de uitvoering van de opdracht geheimhouding.

13. Indien sprake is van een geschil tussen partijen zullen zij dit trachten in gezamenlijk overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt een dergelijk geschil bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.

14. Op de uit de opdracht voortvloeiende rechtsverhouding tussen GdB en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.